O Nas

 
 
 

Atrybuty uczelni:

Wyspecjalizowana kadra
Europejski student
Kredyt studencki

Absolwenci WSSG w Przeworsku będą mieli możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania
(czas trwania nauki – 2 lata - 4 semestry)
 

Stypendia

pomoc materialna dla studentów
stypendium socjalne dla niepełnosprawnych
stypendium naukowe
stypendium socjalne
zapomoga

 
Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz kandydata według wzoruokreślonego przez Uczenię (druk do pobrania w biurze rekrutacji oraz na stronie internetowej Uczelni)
- świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie OKE i świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub odpis sporządzone przez szkołę)
- trzy aktualne fotografie kandydata o wymiarach 35x45 zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
-kserokopię dowodu osobistego - awers i rewers, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (paszport)
- oryginał potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej wysokości 85zł wpłaconych na konto Uczelni
- nr: 93 9106 0008 2001 0016 5406 0001 BS w Przeworsku
- jedna fotografia w formacie cyfrowym na nośniku elektronicznym CD/DVD (format zdjęcia 25x20 mm)
- zdjęcie do legitymacji w rozdzielczości minimum 300 dpi i do 50kb w formacie jpg.
 
Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych planowane są dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela). Istnieje mozliwośc ubiegania sie o stypendium socjalne i naukowe.
 
ZAPRASZAMY!
Copyright ©2018 Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku, All Rights Reserved.